následující kapitola |  obsah

1. Stránky vytvářené aplikací

Základní funkčnost aplikace je soustředěna v stránkách obsahujících záložky. V záložkách jsou zobrazovány zadávací formuláře i výsledky, kterými mohou být:

Z nich vyvolané stránky se mohou otevírat v nových oknech. Stránky otevírané v nových oknech neobsahují záložky.

1.1. Záložky

IDOS má tyto záložky:

1.1.1. Spojení

Slouží pro vyhledávání přímých spojení i spojení s přestupy v zadaný den mezi zadanými objekty.

Formulář

Pro vyhledání spojení je nutné ve formuláři zadat výchozí objekt do pole Odkud a cílový objekt do pole Kam, případně doplnit upřesnění do pole Přes. Pokud zůstane Odkud nebo Kam nevyplněno, nelze spojení vyhledat.
Lze zadat jméno místa, adresu nebo vybrat místo z mapy.
Adresu zadávejte v podobě: obec, ulice číslo.
Při psaní jména místa stačí uvádět jen počáteční znaky slov. Není potřeba používat diakritiku ani velká písmena.
Stiskem klávesy šipka dolů se otevře našeptávač pro aktuálně zadanou masku.
Po stisknutí tlačítka Mapa umístěného vedle každého pole Odkud, Kam a Přes je umožněno zadat příslušné místo v mapě.

 1. Text zadaný v poli je přenesen do pole v okně s mapou. Upřesňováním názvu se zobrazuje nabídka existujících objektů, které svým názvem vyhovují zadané masce. Po výběru požadovaného objektu se zobrazí mapový výřez, kde je vybraný objekt zaměřen (umístěn uprostřed).
 2. Pomocí zmenšování, zvětšování a posouvání výřezů uživatel zvolí požadovaný výřez a klepnutím tlačítka myši na konkrétní zastávce, objektu nebo libovolném místě se výběr místa ukončí.
 3. Do pole pro výběr místa se přenese název zastávky, objektu (pokud na nich byl kurzor zaměřen) nebo souřadnice libovolného místa v mapě.

Stlačení odkazu rozšířené zadání umístěného vpravo od pole Kategorie umožňuje rozšířené zadání parametrů výchozího či cílového místa spojení:

 1. Možnost zadání až 3 objektů začátku/konce spojení
 2. Při zaškrtnutém políčku Použít na celý dopravní uzel se vyhledá spojení ze/do všech zastávek umístěných v jednom dopravním uzlu (zpravidla se jedná o zastávky povrchové dopravy přilehlé jedné stanici metra)
 3. Při zvolení příslušné hodnoty v poli Max. pěší přesun na začátku je vyhledání spojení na jeho začátku nebo konci rozšířeno i o případný pěší přesun z/do jiné zastávky, výběrem příslušné hodnoty se omezuje maximální délka pěšího přesunu.

Přepínač odjezd/příjezd určuje, zda se zadaný čas a zadaný den budou při vyhledávání spojení chápat jako datum a čas nejdříve možného odjezdu z objektu v položce Odkud nebo jako datum a čas nejpozději možného příjezdu do objektu v položce Kam.

Přepínač Typ určuje, zda se má mezi objekty zadanými v Odkud a Kam vyhledat přímé spojení nebo spojení s přestupy (maximální počet přestupů se zadává v rozevíracím seznamu). Pokud se vyhledávají přímá spojení, do seznamu vyhledaných spojení se zařadí i spojení, která nemusejí být časově optimální.

Při zaškrtnutém políčku Jen bezbariérová spojení se vyhledá spojení pouze spoji zajišťovanými garantovanými nízkopodlažními vozidly a tramvajovými zastávkami s bezbariérovým přístupem. Při zaškrtnutém políčku Jen nízkopodlažní spoje se vyhledá spojení pouze spoji zajišťovanými garantovanými nízkopodlažními vozidly, přičemž na bezbariérovou přístupnost zastávek a stanic metra není brán zřetel. Spojení vlakem nejsou zahrnuta.

Formulář je možno ve spodní části rozšířit klepnutím na odkaz podrobnější zadání. V rozšířeném formuláři je umožněno zvolit úroveň rychlosti při pěších přesunech, zakázat pěší přesuny mezi zastávkami různého jména, nastavit preferování hledání spojení s větší frekvencí spojů, použití některých dopravních prostředků ve spojení, nastavit maximální odchylku od nejkratší trasy v procentech, nebo nastavit minimální (při ignorování standardního) a maximální čas na přestup.

Klepnutí na:

Seznam spojení

Stránka obsahuje seznam vyhledaných spojení podle požadavků ve formuláři. K seznamu je možno přidávat předchozí, resp. následující spojení klepnutím na odkazy předchozí a následující v zápatí stránky vpravo. Pokud už nelze dále k seznamu přidat další spojení, odkazy se nezobrazí. Před každým zobrazeným spojením je umístěno zaškrtávací tlačítko sloužící k výběru konkrétního spojení pro tisk nebo exportu do PDF. U každého spojení se zobrazí datumové omezení vztažené k nástupní zastávce spojení a podstatné informační poznámky ke spojení. Za názvem zastávky jsou zobrazeny piktogramy znázorňující vlastnosti zastávky. V případě, že jízdné za celé spojení není možné spočítat, je za částečně vypočítanou cenou uveden text (neúplná cena).

Klepnutí na:

1.2. Stránky v nových oknech

Ze stránek se záložkami se klepnutím na ikony nebo tlačítka mohou otevřít stránky v nových oknech.

1.2.1. Detaily spojení

Stránka obsahuje k vybranému spojení datum nástupu jízdy, časovou délku spojení a ujetou vzdálenost. Dále se pro každý spoj použitý na spojení vypisuje kurzívou výchozí a cílová stanice, tučně stanice nástupní a také stanice výstupní, jakož i celá trasa podrobně popisující spojení. Ke každému spoji jsou vypsány všechny poznámky.

Klepnutí na:

1.2.2. Dráha spoje

Stránka obsahuje úplnou dráhu spoje včetně průběžných vzdáleností, pokud je jízdní řád obsahuje. Pod drahou spoje se vypisuje seznam poznámek ke spoji. 

Klepnutí na:

1.2.3. Informace o jízdním řádu

Stránka obsahuje základní informace o používaném jízdním řádu.

1.2.4. Informace o zastávce

Stránka obsahuje podrobnější informace o dopravním uzlu. Informace jsou roizděleny do dvou záložek.

Informace o dopravním uzlu
Klepnutí na odkaz Mapa zobrazí mapový výřez se zobrazením všech zastávek dopravního uzlu.
Dále jsou uvedeny informace o objektech dopravního významu umístěných v uzlu nebo bezbariérovém přístupu stanice metra s odkazy na podrobnější stránky na webu Dopravního podniku.
V další části je seznam sloupků v dopravním uzlu s dalšími informacemi. Pokud se u zastávky nachází odkaz ve sloupci FOTO, lze klepnutím na příslušný odkaz zobrazit fotografii celkového pohledu na zastávku. Po klepnutí na existující odkaz z informace o bezbariérové přístupnosti zastávky je zobrazena stránka s podrobnými informacemi o parametrech zastávky důležitými z hlediska jejich přístupnosti.

Jízdní řády projíždějícch linek
Je uveden seznam linek projíždějících linek s odkazy na jízdní řády ve formátu PDF

Vlastnosti zastávek

Za názvy zastávek jsou umístěné informace o úrovni bezbariérovosti zastávek a informace o přestupu na jiné dopravní prostředky:

Význam ikony se zobrazí při najetí na ikonu.

Ve sloupci poznámka je uvedena informace o tarifní zóně a o typu zastávky:

Podmínky používání JIKORD

 1. Autorem internetových stránek vyhledání spojení na stránkách Jihočeského koordinátora dopravy (dále jen JIKORD) je společnost CHAPS spol. s r.o. (dále jen Autor).
 2. Bez souhlasu JIKORD a Autora není dovoleno užívat tyto stránky jinak, než pro vlastní potřebu (a to jak v celku, tak jednotlivé části). Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany JIKORD a Autora.
 3. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu JIKORD a Autora do technické podstaty či obsahu těchto internetových stránek nebo využívat data vyhledaných informací pro další aplikace.
 4. JIKORD ani Autor nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek, které lze navštívit prostřednictvím odkazu z těchto stránek a které jsou vlastněny jinými subjekty.
 5. Podmínky užívání stránek vyhledání spojení jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění.
 6. Podmínky byly zveřejněny dne 26.11.2013.